אודות המדריך

ברוכים הבאים למדריך המקיף והממוקד לטיפול בבן משפחה מבוגר.

המדריך הוקם על ידי עמותת Caregivers Israel – הארגון הישראלי לבני משפחה מטפלים, בחסות ובתמיכה של  בנק הפועלים. זאת כחלק מהאסטרטגיה של הבנק לקידום מגזר המבוגרים בישראל, בכללם שירותים פיננסיים ייעודיים שהבנק מציע למגזר זה.

המדריך הוקם מתוך מטרה לסייע לכם, בטיפול ביקיריכם, תוך קבלת מידע נגיש וממוקד המותאם לצורכיכם בכל רגע נתון. מידע זה נאסף ונערך ממגוון מקורות בהם: "משפחה מטפלת- רעות-אשל", "כל זכות". באופן תמציתי על מנת שבמקום אחד תוכלו לצפות בכל אשר דרוש לכם.

איך מתמצאים במדריך ?

בוחרים את הנושא הרלוונטי לכם (לדוגמא טיפול בעזרת מטפל -הכנסת עזרה הביתה) כל אחד מהנושאים מסודר ומוגש לכם בסדר תהליכי לפיו בדרך כלל תצטרכו לפעול בנושא זה.

בחרו את השלב בו אתם מתעניינים ותקבלו מענה לסדרת שאלות רלוונטיות לתחום זה.

לחיצה על השאלה תפתח בפניכם מענה במבנה של כרטיסיית מידע – כרטיסיה זו תוכלו לשתף עם בני המשפחה או לשמור (באמצעות הכוכבית הכחולה) ביומן המטפל. תוכלו לחזור ליומן בכל עת ולראות את המידע ששמרתם.

בישראל כ- 1,500,000 בני משפחה מטפלים בכל רגע נתון. אנו כאן בכדי לקדם את המודעות​, ​ההכרה והתמיכה ​בבני משפחה מטפלים, מדריך זה הינו חלק ממכלול פעילותנו בתחום.

תנאי שימוש באתר

האתר מנוהל ומופעל על ידי  עמותת קרגיברס (ע"ר 580585974) ("העמותה"). השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן ("תנאי השימוש"). כניסתך לאתר ושימושך בו יעידו על הסכמתך לתנאי השימוש.

תנאי השימוש מתייחסים לאתר המופיע תחת הכתובת  https://guide.caregivers.org.il  וליישום בשם "המדריך לטיפול בבן משפחה מזדקן" ("האתר").

בכל מקום בתנאי השימוש בו יופיע המונח "משתמש" הכוונה לאדם או חבר בני אדם העושה שימוש באתר באמצעות רשת האינטרנט לרבות באמצעות תקשורת סלולארית.

בחלק מעמודי האתר יתכן ויימצאו תנאי שימוש נוספים ו/או התניות, המתייחסים באופן פרטני לאותו עמוד או שירות. השימוש בעמודים ובשירותים אלו כפוף הן לתנאי שימוש אלה והן לתנאים ולהסכמים הפרטניים בנמצאים בהם.

בכל מקום בו תהיה קיימת סתירה בין הכתוב בתנאי השימוש אלו ובין הכתוב באתר יגברו תנאי השימוש.

העמותה תהיה רשאית לשנות את תנאי השימוש באתר מעת לעת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת ועל המשתמשים באתר מוטלת האחריות להתעדכן בשינויים.

המידע המופיע באתר

 1. האתר הנו אתר תוכן הפועל ברשת האינטרנט. לעמותה שיקול הדעת הבלעדי להחליט אילו תכנים יוצגו באתר, משך הזמן בו יוצגו, מה יהיה מיקומם, עיצובם וכל עניין אחר הקשור בהצבתם באתר.
 2. העמותה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למאן דהוא כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על השירותים ועל הנתונים המופיעים באתר או על המידע והתכנים המופיעים בו.
 3. למען הסר ספק מובהר בזאת כי התכנים המופיעים באתר הנם על דעת העמותה בלבד.
 4. העמותה לא תשא בכל אחריות לטעות במידע המפורסם באתר וכן לא תישא בכל אחריות למידע מטעה ו/או שקרי שיופיע בדפי המפרסמים באתר ו/או בכרטיסי העסק המופיעים באתר לרבות בגין פרטי המוצרים ו/או השירותים המוצעים.
 5. העמותה לא תשא באחריות למידע ולתכנים שיתפרסמו באתר על ידי צדדים שלישיים או לכל תוצאה שתנבע מהסתמכות עליהם ו/או שימוש בהם.
 6. יש להתייחס במשנה זהירות ובביקורתיות למידע שמתפרסם באינטרנט, ובכלל זה למידע המתפרסם באתר. כל מידע המופיע באתר אינו מהווה תחליף לבדיקת התכנים המתפרסמים על ידי המשתמש באתר. העמותה לא תהיה אחראית למהימנותו, אמינותו, דיוקו או שלמותו של המידע.

מידע המועלה על ידי המשתמשים באתר

 1. המידע המועלה ומפורסם באתר על ידי המשתמשים יהיה בחלקו נגיש לכלל משתמשי האינטרנט, על המשתמש לנהוג במשנה זהירות במסירת פרטים אישיים וכן בתגובות ובפניות בבעת השימוש באתר.
 2. העמותה מתחייבת כלפי המשתמשים לסודיות בקשר לפרטיהם אשר אינם מיועדים לפרסום לרבות פרטי אמצעי תשלום במידה ויועברו לעמותה ופרטי דוא"ל ואולם העמותה לא תישא בכל אחריות במקרה של פריצה למסד הנתונים של האתר ושימוש לרעה בפרטים הנמצאים בו.
 3. על אף האמור לעיל, העמותה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתתף או לכל גורם אחר, במקרה והמידע יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה בין במתכוון ובין מתוך רשלנות.
 4. בהרשמת משתמש לאתר נותן המשתמש הרשאה לעמותה להכלילו ברשימת לקוחות האתר אשר נמנים על תפוצת הדיוור הישיר שלה בהתאם להתניות  בתיקון 40 לחוק הבזק לרבות בכל הקשור למשלוח הודעות פרסום באמצעות הודעות SMSו/או בכל טכנולוגיה אחרת אשר עושה שימוש במשלוח פרסומות באמצעות טלפון נייד.
 5. העמותה מתחייבת בפני המשתמשים שלא להעביר פרטים אישיים של המשתמשים לצד שלישי אלא במקרה של מחדל הפוגע או העלול לפגוע באתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות משתמשי האתר או במקרה של שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי או במקרה של הפרת תנאי שימוש אלו או במקרה של צו שיפוטי ו/או החלטת בית משפט מוסמך במדינת ישראל המורה לעמותה למסור את פרטי המשתמש.
 6. העמותה תהיה רשאית לחשוף את פרטי המשתמש בכל מקרה של מחלוקת או הליך משפטי בינה ובין המשתמש.
 7. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, כלל הנתונים הנמסרים על ידי משתמשי האתר אשר אינם נכללים בגדר פרטים חסויים יהיו ניתנים לשימוש, העתקה, הפצה, ביצוע פומבי, מתן הרשאה לצד שלישי', פרסום או תרגום והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה שהיא בנוגע למידע זה המפורסם באתר.

אופן השימוש בשירותי האתר

 1. האתר פועל ברשת האינטרנט ומיועד למשתמשים מגיל 18 ומעלה בלבד. בשימוש ו/או הרשמת משתמש לאתר מצהיר המשתמש שהינו מעל גיל 18.
 2. הגישה לאתר יכול ותהיה מוגבלת לנרשמים כחברים באתר והשימוש בו יותנה במתן שם משתמש ו/או כתובת דואר אלקטרוני ו/או סיסמא.
 3. העמותה תהיה רשאית להוסיף או לשנות מעת לעת את כללי הגישה לאתר ולשירותים או להתנות את הגישה אליהם באישור תנאים לפי שיקול דעת העמותה.
 4. העמותה לא תשא בכל אחריות בגין קשיי גישה ו/או גלישה מצד המשתמש בשל כשל בציוד הקצה המצוי ברשותו.
 5. בשימוש ו/או הרשמת משתמש לאתר רשאי המשתמש לעשות שימוש ולצפות בכל דפי האתר, למעט במקרים שיוגבל ע"י העמותה ע"פ שיקול דעתה הבלעדי.
 6. העמותה שומרת על זכותה כי בעתיד שימוש בחלק מתכני האתר יותנה בתשלום באמצעות אמצעי תשלום כמפורט באתר וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת ו/או בהסכמת המשתמש.
 7. באישור תנאי שימוש אלו מצהיר המשתמש כי השימוש בכל תכני האתר יעשה למטרותיו האישיות בלבד והמשתמש לא יבצע כל שימוש מסחרי בתכנים הנמצאים באתר לרבות בפרטי המשתמשים באתר.  שימוש לעניין זה לרבות העתקת התכנים והפצתם לצורכי עשיית רווח.
 8. במקרה של מחלוקת ו/או חילוקי דעות בין העמותה והמשתמש, הנתונים הרשומים בבסיס הנתונים של העמותה בשרתים יהוו ראיה חלוטה לצורך הכרעה במחלוקת והם יהוו ראיה חלוטה בכל הליך משפטי בין הצדדים.

שירותים הטעונים רישום

 1. באתר העמותה ניתן למצוא שירותים הטעונים רישום. משתמש יוכל ליהנות משירותים אלה לאחר השלמת תהליך ההרשמה, מסירת הפרטים המתבקשים במהלך הרישום ולאחר שהתקבלה הסכמת המשתמש להסכם המקוון הנלווה לרישום.
 2. השימוש בחלק מהשירותים הטעונים רישום, כרוך בתשלום דמי מנוי. ההוראות המתייחסות לתשלום דמי המנוי יימצאו אף הן בהסכם המקוון הנלווה לשירות, אותו תתבקש לאשר.
 3. בעת ההרשמה לשירות יתבקש המשתמש למסור פרטים אישיים לרבות שם פרטי, שם משפחה, כתובת מגורים וכו'. כמו כן יידרשו פרטי כרטיס האשראי של המשתמש (במידה והשירות כרוך בתשלום) וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה הנמצאת ברשות המשתמש. על המשתמש למסור רק פרטים נכונים, מלאים ומדויקים והמשתמש מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסר. פרטים שגויים  עלולים למנוע ממשתמש את המשך הרישום והשימוש בשירות ובמידת הצורך אף לסכל את יצירת הקשר עמו. במקרה של שינוי פרטים, על המשתמש לעדכנם באופן מקוון במייל המופיע באתר.
 4. הנתונים שימסור משתמש בעת רישומו לשירות, יישמרו במאגר המידע שבבעלות העמותה. העמותה לא תבצע כל שימוש בפרטי המשתמש אלא לצורך הרישום שביצע ובהתאם למדיניות הפרטיות של האתר.
 5. העמותה רשאית שלא לאפשר למשתמש להשתמש בשירות הטעון רישום וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 6. משתמש יהא רשאי לבטל עסקה לרכישת שירות שביצע באתר בכפוף לכל התנאים האמורים בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א – 2010

אספקת השירות

 1. העמותה לא תהיה אחראית לאיחור או שיבוש בגין תקלות ברשת האינטרנט ו/או בשרתי העמותה שאינם בשליטת העמותה ושתגרומנה להפרעה בגלישה באתר.
 1. העמותה לא תהיה אחראית בכל מקרה של תקלות טכניות באתר והמשתמש לא יהא זכאי לכל פיצוי, זיכוי בגין התקלה ו/או טענה מכל סוג אחר.

תכנים שאינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי

 1. באתר העמותה ימצא המשתמש תכנים ומידע רלוונטי לבני משפחה ו/או אנשים פרטיים התומכים ומטפלים בבן משפחה או חבר המתמודד עם מחלה, מוגבלות או זקנה [אנא השלימו].
 2. על אף שנעשה מאמץ רב לרכז ולעבד את התכנים באתר, יתכן שבתהליך קליטתם עיבודם ופרסומם יפלו טעויות סופר ואחרות. במידה ומשתמש מבצע שימוש בתכנים אלה, על המשתמש לבדוק אותם ולאמת אותם. אין בפרסומם משום המלצה ו/או חוות דעת ובכל מצב אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי, לרבות ייעוץ משפטי ו/או ייעוץ רפואי ו/או ייעוץ של עובד סוציאלי וכו'. לכן, כל החלטה בדבר השימוש בתכנים כאמור שימצא המשתמש באתר העמותה, תיעשה על אחריותו של המשתמש בלבד.

מידע האסור בפרסום

המשתמשים באתר מתחייבים בזאת:

 1. להשתמש בשירותים בהתאם לתנאי השימוש ובכפוף להוראות ההפעלה ולהנחיות שימסרו מעת לעת על ידי העמותה.
 2. לא לחדור למידע ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או להעביר תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישומים הכוללים וירוסים, לרבות תוכנות-עוינות, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקיםMalicious Applications) ) וכו', למחשבים אחרים ו/או להשתמש או להפריע למחשבים אחרים.
 3. לא לכלול כל חומר העלול להטעות משתמש באתר.
 4. להימנע משימוש בתכנים אשר מכילים אופי מאיים, בוטה, גזעני, או מעליב, או חומר פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה או שעלול לפגוע ברגשות הציבור.
 5. להימנע מבקשות מטרידות  ואמירות מגונות.
 6. לא לכלול בתכנים המועלים מידע כלשהו המהווה פגיעה בפרטיות ו/או חדירה אליה, המרדה, הטעיה, הפרת זכויות יוצרים, הפרת סימנים ושמות מסחריים, מדגמים, פטנטים וכן הפרת זכויות אחרות כלשהן של צדדים שלישיים, עוולות מסחריות ו/או פגיעה בזכות לשם טוב, ו/או פגיעה בזכויות חוזיות ו/או בחובות אמון לאחרים ו/או הפרה אחרת של כל דין.
 7. לא להעלות לאתר לרבות בפורומים השונים בו חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית או העלול לפגוע באדם או בחבר אנשים.
 8. לא לפרסם כל חומר המהווה לשון הרע על אדם.
 9. לא להעלות פרסום מסחרי באמצעות תגובות, פורומים או בלוגים באתר.

פרסומות

 1. האתר עשוי לכלול מידע מסחרי הנמסר לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים. פרסום המידע אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.
 2. העמותה לא תישא בכל אחריות לתוכן המידע המסחרי או הפרסומות שיפורסמו באתר. העמותה אינה אחראית לתוכן הפרסומים הללו או אמיתות התכנים. האחריות לתוכן הפרסומי והמידע המסחרי חלה על המפרסמים בלבד.
 3. כל עסקה שתיעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר תסוכם ישירות בין הרוכש ובין המפרסם הנוגע בדבר. העמותה לא תהיה צד לכל עסקה כזו, והיא לא תישא באחריות לשירותים ולמוצרים שיוצעו בפרסומות ובמודעות המתפרסמות באתר או אשר ירכשו באמצעותן.
 4. במידה ומשתמש מעוניין לפרסם באתר מוצר ו/או שירות כלשהו, על המשתמש לקבל הסכמת העמותה לכך מראש ובכתב.
 5. החליטה העמותה לפרסם תוכן שמסר משתמש, רשאית העמותה לערוך תוכן זה, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכלל זה לקצרו ו/או לשנותו ו/או להתאימו לאופי האתר.

קישורים

 1. העמותה אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתרי אינטרנט פעילים. העמותה רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. העמותה לא תישא באחריות לתוכנם של האתרים המקושרים ולמידע המתפרסם בהם או לכל פרט אחר הקשור עמם ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע באתרים אלו.

קניין רוחני

 1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר לרבות הסרטונים, השם וסימני המסחר של העמותה ועיצוב האתר לרבות בתכנים המתפרסמים בו על-ידי העמותה או מטעמה ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, תמונה, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו הנם של העמותה בלבד.
 2. באתר עשויים להימצא תכנים נוספים, המתפרסמים על-פי הסכם בין העמותה לבין צד שלישי. זכויות היוצרים בתכנים אלה שייכות לצד השלישי ו/או לעמותה הכל בהתאם למסוכם בין הצדדים.
 3. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק או למסור לציבור תכנים אלה או כל חלק מהם בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מבעל הזכויות בהם. אין לבצע ללא אישור בעל הזכויות באתר כל פעולה מסוג הפקה חוזרת, שיכפול, סריקה, הוצאה לאור, הצגה בפומבי ו/או העברה של המידע המפורסם באתר באמצעות דואר, פקס, דוא"ל, אינטרנט או אמצעים דיגיטאליים בין בתמורה ובין שלא בתמורה. שימוש ו/או פרסום המידע המופיע באתר, באתרים אחרים ו/או בכל מקום ו/או מדיה אחרת, הינם אסורים בהחלט. כמו-כן, חל איסור בהחלט לבצע כל פיתוח ו/או שינוי ו/או תרגום ו/או טרנספורמציה של המידע המפורסם במערכת ו/או המתבסס עליו.
 4. סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הנם קניינם של מפרסמים אלה בלבד ו/או קניינה של העמותה.
 5. כל מסירת מידע המיועד לפרסום באתר יראו בעצם מסירתו לפרסום כי המוסר הנו בעל הזכויות בו וכי הוא רשאי למוסרו לפרסום. בעצם מסירת המידע לפרסום מקנה המפרסם לעמותה רישיון חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור ולהשתמש במידע כאמור לפי שיקול דעתה באתר ובכל אתר אחר של העמותה שיתווסף לאתר ובכל פרסום אחר או נוסף של העמותה באמצעי תקשורת כלשהו.

אחריות העמותה

 1. השירותים והמידע הניתנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה למשתמשים כל טענה, תביעה או דרישה כלפי העמותה בגין תוכנם ותכונותיהם של המידע והשירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכיהם.
 2. העמותה אינה מתחייבת כי למסרים ו/או למידע ו/או לנתונים שיפורסמו באתר יהיה תוקף. העמותה מצהירה בזאת כי לא תישא באחריות כלשהי לתוכן המידע או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. העמותה לא תהיה אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בפרטים שיפורסמו באתר.
 3. העמותה אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי האתר או למחשבי המשתמשים, או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל העמותה או אצל מי מספקיה.
 4. העמותה רשאית, למנוע מכל משתמש את השימוש באיזה מהפעילויות באתר, כל זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת. כמו כן רשאית העמותה לבטל את תוקפו של שם המשתמש והסיסמה ולבטל חברות באתר. העמותה תעשה כן באם יובא לידיעתה כי הופרו תנאים המפורטים בתנאי שימוש אלו או אם יתגלה מעשה או מחדל המנוגד לחוק או הפוגע או עלול לפגוע בפעילויות באתר, במשתמשים, בעמותה או במי מטעמה, וכן מכל סיבה אחרת שתמצא העמותה לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 5. הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכויותיה של העמותה על פי החוק ועל פי הוראות נוספות בתנאי שימוש אלה ובתנאים מקוונים נוספים באתר.

שיפוי

 1. כל משתמש באתר מתחייב לשפות את העמותה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לה ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט עקב הפרת תנאי שימוש אלה ו/או עקב שימוש באתר שלא בהתאם לאמור בתנאי שימוש אלה.

תמיכה טכנית

 1. העמותה אינה מחויבת לספק תמיכה טכנית כלשהי ביחס לשימוש באתר. העמותה תעשה מאמצים לסייע בפתרון בעיות טכניות הקשורות עם השימוש באתר על פי פניות שתתקבלנה באמצעות דואר אלקטרוני בלבד ו/או באמצעות דרכי התקשרות אחרות כפי שתפורסמנה מעת לעת על גבי האתר.

מחיקת מידע

 1. העמותה רשאית למחוק כל חומר שיימסר על ידי משתמשים באתר וזאת על-פי שיקול דעתה הבלעדי. בין היתר, העמותה תהיה רשאית למחוק מידע כאמור מסיבות טכניות, או אם המידע שפורסם או האופן שבו פורסם מנוגד לחוק או מנוגד לאיזה מתנאי השימוש באתר, וכן מסיבות סבירות אחרות לרבות חשש להתחזות או פרסום פרטי צד שלישי בניגוד לרצונו. האמור לעיל אינו מחייב את העמותה לנטר את התכנים ביוזמתה ואינו מהווה התחייבות לטובת צד שלישי.
 2. העמותה רשאית אף למחוק כל חומר שפורסם על ידה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

אבטחת מידע

 1. העמותה התקינה מערכות ומקיימת נהלים לאבטחת מידע באתר כמקובל בתחום. העמותה איננה מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית ו/או בלתי חוקית למידע המאוכסן בה.

שינויים באתר והפסקת השירות

 1. העמותה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את מבנה האתר לרבות שירותיו, עיצובו, היקפו וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם, הכל בלא צורך להודיע על כך מראש.
 2. לא תהיה למשתמשים כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי העמותה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. מובהר בזאת כי אין בעריכת שינוי משום הקלה ו/או שינוי ביחסי ההתקשרות החלים בין העמותה ובין המשתמש בהתאם לתנאי שימוש אלה.
 3. העמותה תעשה כל מאמץ על מנת לוודא כי פעילות האתר תעשה באופן סדיר ואולם תיתכנה הפרעות ברשת האינטרנט שאינן קשורות לאתר ולעמותה אין כל אחריות בגינן.

הדין החל

 1. על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל, ומקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מתנאי שימוש אלו או מהאתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב.

* תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר ואולם המסמך פונה אל נשים וגברים כאחד.

מדיניות פרטיות

עמותת קרגיברס (ע"ר מספר 580585974) ("העמותה") מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר הפועל בכתובת https://guide.caregivers.org.il/ ובכתובות נוספות ככל שיהיו לפי שיקול דעת העמותה ("האתר"). השימוש בשירותי האתר (כהגדרתם בתנאי השימוש באתר), או בחלק מהם, יתאפשר גם באמצעות יישום ייעודי ("היישום"). הוראות מדיניות הפרטיות יחולו באופן מלא גם על כל שימוש ביישום ובכל מקום במדיניות זו בה נאמר "האתר", תהייה הכוונה גם ליישום.

מדיניות זו מצורפת לתנאי השימוש של האתר ("תנאי השימוש") כחלק בלתי נפרד מהם.

מסירת פרטים לאתר

השימוש בחלק משירותי האתר טעון הרשמה. בעת ההרשמה, המשתמש יידרש למסור מידע אישי לרבות שם, כתובת, דרכי התקשרות, כתובת דוא"ל וכו' ("המידע האישי"). על המשתמש למסור פרטים נכונים, מדויקים ומלאים והמשתמש בהרשמתו מאשר את נכונות הפרטים שמסר. ככל שיחול שינוי במידע האישי של המשתמש, על המשתמש לעדכן אותם באופן מקוון באתר, באזור המיועד לכך.

המידע האישי והפרטים שימסור המשתמש בעת ההרשמה באתר יישמרו במאגרי המידע של העמותה.

המשתמש אינו נדרש ע"פ חוק למסור את המידע האישי, אולם במידה ויחליט המשתמש שלא למסור את מלוא המידע האישי הנדרש לשם ההרשמה, לא יוכל המשתמש להשתמש באותם שירותים באתר, הדורשים הרשמה.

שימוש במידע

בעת השימוש באתר, יכול להיות שיצטבר מידע על המשתמש לרבות מידע על שירותים שרכש, העמודים בהם צפה, ההצעות, השירותים, התכנים שעניינו את המשתמש ועוד. העמותה תשמור את המידע במאגריה והיא רשאית להסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם השימוש באתר, לרבות מידע שנוגע לפרטי ולפעילות המשתמש באתר בכפוף להוראות כל דין.

מסירת מידע לצד שלישי

העמותה לא תעביר את המידע האישי של המשתמש לצדדים שלישיים ו/או את  והמידע שנאסף על פעילותו של המשתמש באתר, אלא במקרים הבאים ובכפוף לכל דין:

 • אם יתקבל בידי העמותה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש או את המידע אודות המשתמש לצד שלישי;
 • אם יפר המשתמש את תנאי השימוש באתר, או חלק מהם, או אם יבצע המשתמש באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות המנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
 • ככל שהדבר נדרש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר וכן לשם ניהול ובקרת האתר, לרבות באמצעות מחקרים וסקרים הנערכים על ידי צדדים שלישיים עבור העמותה, בקשר עם האתר;
 • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין משתמש לבין העמותה;
 • בכל מקרה שהעמותה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור למשתמש לגופו, לרכושו או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
 • העמותה רשאית למסור ולשתף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים בעמותה וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, וכל צד שלישי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. העמותה לא תחשוף בפני צדדים שלישיים ביודעין, או במכוון את זהות המשתמש ללא הסכמתו; בכל מקרה, לא תחשוף העמותה את המידע האישי ו/או או המידע שנאסף מן היישום בפני מפרסמים.
 • במקרה והעמותה תתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי –תהיה העמותה זכאית להעביר לגוף החדש העתק מן המידע שנאגר אודות המשתמשים במאגר המידע של העמותה ובלבד שגוף זה יקבל על עצמו לקיים את הוראות מדיניות פרטיות זו.

הזנת תכנים על ידי המשתמש

העמותה תאפשר למשתמש להזין לאתר תכנים שונים, כדוגמת, תגובות, רעיונות, הצעות והערות פומביות, בכפוף לכך שמלאו למשתמש שמונה עשרה (18) שנים. במסירת התכנים לפרסום באתר, או באמצעותו, בין אם פורסם ובין אם לאו:

 • המשתמש מצהיר ומאשר שאינו פוגע בפרטיותו של כל אדם אחר.
 • המשתמש מקנה לעמותה ולכל אדם אחר, רישיון להשתמש בתכנים בהתאם לאמור בתנאי השימוש.
 • המשתמש מסכים ומאשר לעמותה לפרסם תכנים אלה באתר ובאמצעי תקשורת נוספים, לרבות פרסומי העמותה.
 • המשתמש מסכים ומאשר לעמותה להשתמש במידע לשם ייעול השירות של העמותה וטיפול בתלונות, כל זאת, לפי החלטתה הבלעדית של העמותה.

אבטחת מידע

לצורך ניהול האתר העמותה משתמשת במערכות ומיישמת נהלים לאבטחת מידע כמקובל בתחום. על אף האמור, למען הסר ספק יובהר כי העמותה איננה אחראית בכל צורה שהיא ואיננה מתחייבת כי השירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם והשימוש באתר הינו באחריות המשתמש בלבד. 

שינויים במדיניות הפרטיות

העמותה רשאית לשנותאת הוראות מדיניות הפרטיות, מעת לעת. ככל שיבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסר המשתמש, תפורסם על כך הודעה באתר. העמותה ממליצה למשתמשים ממליצים לך להתעדכן במדיניות הפרטיות מעת לעת. 

פנה אלינו

העמותה מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות, לשם טוב, או כל זכות אחרת. אם נפגעת מהאתר ו/או בכל נושא אחר, אנא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן טלפון XXXXXXXX, כתובת דוא"ל info@caregivers.org.il

* מדיניות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא מתייחסת, כמובן, גם לנשים.

 

שאלות פופולריות

 

מהי קצבת זיקנה לה זכאים מבוגרים בישראל ?
הצג תשובה
כיצד אדע אילו זכויות והטבות קיימות לוותיקים ?
הצג תשובה
מי נחשב אזרח וותיק בישראל ?
הצג תשובה
מהי אפוטרופוסות ?
הצג תשובה
מהם הביטויים הראשונים לדמנציה ובפרט לאלצהיימר ?
הצג תשובה
מהי דמנציה (הידועה גם בשמות העבריים שלה – שיטיון, קיהיון) ?
הצג תשובה
כיצד ניתן לפרש תוצאות של בדיקות או אבחונים ?
הצג תשובה

מסמכים וטפסים
מדברים על זה

Like us On Facebook

תגיות

הרשמה לעדכונים